• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

  Số: .........../HĐ

  - Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước
  Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;
  - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các Bên.
  Hôm nay, ngày...tháng...năm...tại....,
  Chúng tôi gồm:
  BÊN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG: ...............................................................
  CÔNG TY : .......................................................................
  MST/CMND số : .................. Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ............
  Địa chỉ : .....................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: ...................................
  Email : .....................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ...........................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: .....................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  BÊN THUÊ LẠI LAO ĐỘNG .................................................................
  CÔNG TY : .......................................................................
  MST/CMND số : .................. Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ............
  Địa chỉ : .....................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: ...................................
  Email : .....................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ...........................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: .....................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Hai Bên thỏa thuận, cùng thống nhất ký kết hợp đồng này với các điều kiện sau:
  ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
  1.1. Theo đề nghị của Bên thuê lại lao động, Bên cho thuê lại lao động đồng ý tuyển
  chọn lao động sang làm việc cho Bên thuê lại lao động:
  - Số lượng: ........... trong đó nữ: .......... ;
  - Ngành nghề, công việc:......................................................................;
  - Địa điểm làm việc: .............................................................................. ;
  1.2. Bên cho thuê lại lao động đảm bảo người lao động được tuyển chọn đáp ứng tiêu
  chuẩn sau:
  - Độ tuổi: ............
  - Sức khỏe: ............
  - Trình độ chuyên môn: ............................
  - Trình độ ngoại ngữ: ...............................

  2/4

  - Các tiêu chuẩn khác (nếu có): ..................................................................
  ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
  Bên thuê lại lao động sẽ trả cho Bên cho thuê lại lao động mức phí là
  .............../người/hợp đồng/năm.
  Lộ trình thanh toán tiền môi giới: ..........................................................
  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
  Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
  ĐIỀU 3. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
  Bên thuê lại lao động đảm bảo người lao động được hưởng các điều kiện hợp đồng
  như sau:
  3.1. Thời gian bắt đầu làm việc của người lao động: Từ ngày....tháng...năm
  3.2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày, 06 ngày/tuần theo quy định của Bộ luật lao
  động (ngoài thời gian làm việc nêu trên, người lao động được hưởng tiền làm thêm
  giờ).
  Người lao động được nghỉ........... ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động, gồm
  các ngày: ......(1/1, Quốc Khánh....)
  Người lao động được nghỉ .... ngày phép có hưởng lương hàng năm theo quy định của
  Bộ luật lao động.
  3.3. Tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản khấu trừ (nếu có)
  Hình thức trả lương: .................................(công nhật/ theo sản phẩm hay khoán)
  Tiền lương cơ bản: ......................... (tiền lương trong thời gian thử việc là
  .............. /tháng)
  Địa điểm trả lương:..............................................................................
  Đồng tiền trả lương: Việt Nam đồng
  Tiền làm thêm giờ:.................................... ...........................................
  Các khoản tiền thưởng/ phụ cấp:.................................... ........................
  Ngày trả lương:.......................................... ...........................................
  3.4. An toàn lao động và bảo hộ lao động
  Người lao động được cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc và
  được Bên thuê lại lao động bảo đảm an toàn lao động trong thời gian làm việc theo
  hợp đồng.
  Người lao động có trách nhiệm sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động và tuân thủ
  các quy định về an toàn lao động.
  3.5. Bảo hiểm
  Người lao động có trách nhiệm tham gia và được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, tai
  nạn theo quy định của pháp luật. (liệt kê các loại bảo hiểm theo quy định của từng
  nước tiếp nhận)
  3.6. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt