• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  CHUYỂN NHƯỢNG

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
  (Về quyền đối với giống cây trồng)
  Số: /HĐCNQĐVGCT

  - Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số
  điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;
  - Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy
  định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ
  sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng và Nghị định
  số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
  điều của các nghị định về nông nghiệp;
  - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng giữa các bên,
  Hôm nay, ngày...... tháng ......năm ...... Tại ...............................................
  Chúng tôi gồm:
  BÊN A : BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: ..............
  MST/CMND số : ....................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ................
  Địa chỉ : ...........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ...........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ...........................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ...............................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: .........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  BÊN B : BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: ..............
  MST/CMND số : ....................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ................
  Địa chỉ : ...........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ...........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ...........................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ...............................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: .........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Hai bên cam kết các điều khoản sau: