• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  CỘNG TÁC VIÊN

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

  Số: ............./HĐ

  - Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước
  Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;
  - Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
  - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
  Hôm nay, ngày ............. tháng ............. năm ................., Tại ............
  Chúng tôi gồm có:
  BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A)
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: ........
  MST/CMND số : .................. Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ..........
  Địa chỉ : .....................................................................
  Địa chỉ thường trú : .....................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: ...................................
  Email : .....................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ..........................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: ...................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  BÊN NGƯƠI LAO ĐỘNG (BÊN B):
  Họ tên : Ông/Bà......................................................... Giới tính:..........
  Ngày sinh : ......................................................................................................
  Quốc tịch : ......................................................................................................
  Số CMND : ......................................................................................................
  HKTT : ......................................................................................................
  Nơi ở hiện nay : ......................................................................................................
  Trình độ văn hóa : ......................................................................................................
  Số sổ lao động : ......................................................................................................
  Hai bên cùng thoả thuận, thống nhất ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm
  đúng những điều khoản sau đây:
  ĐIỀU 1. THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG
  Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên
  1.1.Thời hạn: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm ...
  1.2. Thử việc: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm ...
  1.3. Địa điểm làm việc (tại đơn vị): ................................................................................
  1.4. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): ................................................................
  1.5. Chức vụ (nếu có): .....................................................................................................

  2/3

  1.6. Công việc phải làm:..................................................................................................
  ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
  2.1. Thời gian làm việc: Ca....Thời gian: Từ............đến..........
  2.2. Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục
  đích công việc.
  2.3. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của
  Nhà nước.
  ĐIỀU 3. TIỀN LƯƠNG
  3.1. Mức lương chính hoặc tiền công: ........................ bao gồm cả phụ cấp và các
  chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định nhà
  nước.
  3.2. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  3.3. Được trả lương 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20 hàng tháng.
  3.4. Chế độ nâng lương: theo đánh giá công việc và thoả thuận của hai bên.
  ĐIỀU 4. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI LAO
  ĐỘNG.
  4.1. Quyền lợi
  4.1.1. Mức lương chính hoặc tiền công: ........................ bao gồm cả phụ cấp và
  các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định nhà
  nước.
  4.1.2. Chế độ nghỉ ngơi: theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Quy định của Công
  ty.
  Trang bị Bảo hộ lao động: theo đúng các quy định của pháp luật.
  4.1.3. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (4): Đã tham gia Bảo hiểm ở đơn vị khác nên
  Công ty trả trực tiếp vào mức lương ghi ở trên.
  4.2. Nghĩa vụ
  4.2.1. Trong công việc, chịu sự điều hành của trưởng đơn vị và cán bộ quản lý trực
  tiếp.
  4.2.2. Hoàn thành mọi công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động
  khi có yêu cầu.
  4.2.3. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, quy chế của Công ty, kỷ luật
  lao động và an toàn lao động.
  4.2.4. Bồi thường vi phạm và vật chất theo Quy định của Công ty
  4.3. Quyền hạn
  Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy
  định của Pháp luật lao động hiện hành.