• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VỀ
  GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

  (gọi tắt là dịch vụ I-VAN)
  Số: .../201.../HĐ-BHXH-.......

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày
  24/11/2015;
  - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/ được Quốc hôi khóa XIII thông qua ngày
  20/11/2014;
  - Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày
  14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014 được
  Quốc hôi khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014;
  - Căn cứ nhu cầu và khả năng hợp tác của hai bên,
  Hôm nay, ngày...tháng ...năm...., tại:.................................... Chúng tôi gồm:
  BÊN A: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............
  MST/CMND số : .................. Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...............
  Địa chỉ : ..........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ..........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ..........................................................................