• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN (DN VÀ TỔ CHỨC IVAN)

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ
  HỘI ĐIỆN TỬ TRONG KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

  (gọi tắt là dịch vụ I-VAN)
  Số: ..../HĐ-BHXH-.......

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày
  24/11/2015, có hiệu lực ngày 01/01/2017;
  - Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005,
  có hiệu lực ngày 01/01/2006;
  - Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày
  29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/03/2006;
  - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/ được Quốc hôi khóa XIII thông qua ngày
  20/11/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2016;
  - Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày
  14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014 được
  Quốc hôi khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015;
  - Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết
  thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, được sửa
  đổi bổ sung bởi Nghị định 106/2011/NĐ-CP và Nghị định 170/2013/NĐ-CP;
  - Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ Thí
  điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
  y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
  - Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  về Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
  thất nghiệp;
  - Căn cứ Căn cứ hợp đồng dịch vụ I-VAN số: ... giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và (đơn
  vị cung cấp dịch vụ I-VAN).............................;
  - Căn cứ nhu cầu và khả năng hợp tác của hai bên,
  Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại:......................., chúng tôi gồm:
  BÊN A: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ............................ Năm sinh: .... Quốc tịch: ......
  MST/CMND số : ............................ Cấp ngày: .... Nơi cấp: ........
  Địa chỉ : .........................................................................
  Địa chỉ thường trú : .........................................................................
  Số điện thoại : ...................... Số fax: ......................................