• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  ----o0o----
  ..., ngày...tháng...năm...

  HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

  Số: .../201.../HĐCƯLĐ

  - Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
  Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực ngày 01 tháng 5
  năm 2013;
  - Căn cứ Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
  định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;
  - Căn cứ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy
  định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt
  động dịch vụ việc làm;
  - Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH quy định mẫu và nội dung Hợp đồng cung
  ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
  - Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 196/2013/NĐ-CP
  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung
  tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của
  Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dich vụ việc làm của
  doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
  - Căn cứ nhu cầu của các Bên,
  Hôm nay, ngày...tháng...năm...., tại ............................., chúng tôi gồm có:
  BÊN A: BÊN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............
  MST/CMND số : ....................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...............
  Địa chỉ : ..........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ..........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ..........................................................................
  Số tài khoản : ........................... Tại ngân hàng: ...........................
  Địa chỉ : ..................................... Swift code......................

  1 Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với Bên nước ngoài về điều
  kiện, nghĩa vụ của các Bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hợp
  đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động.

  2/7

  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: ........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  BÊN B: BÊN TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............
  MST/CMND số : ....................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...............
  Địa chỉ : ..........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ..........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ..........................................................................
  Số tài khoản : ........................... Tại ngân hàng: ...........................
  Địa chỉ : ..................................... Swift code......................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: ........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Sau khi bàn bạc, thương lượng hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng này với những
  nội dung và điều khoản như sau:
  ĐIỀU 1. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC BÊN
  1.1. Bên Cung ứng lao động là công ty ...................................................... được
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao
  động đi làm việc ở nước ngoài số.....................ngày ...................., có đủ điều kiện và
  thẩm quyền tham gia ký kết Hợp đồng này và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở
  nước ngoài theo hợp đồng.
  1.2. Bên Tiếp nhận lao động là: ............................................., có đủ điều kiện và
  thẩm quyền thực hiện hợp đồng này, thể hiện tại:..................................................................
  ĐIỀU 2. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG
  2.1. Theo đề nghị của Bên B, Bên A đồng ý tuyển chọn và cung cấp lao động Việt Nam đi
  làm việc tại ........................................cho Bên B:
  2.1.1. Số lượng: ........... trong đó nữ: .........., nam.......... ;
  2.1.2. Ngành nghề, công việc: ....................................................................;
  2.1.3. Địa điểm làm việc: .........................................................................;
  2.2. Bên A phải đảm bảo người lao động được tuyển chọn đáp ứng tiêu chuẩn sau:
  2.2.1. Độ tuổi: .......................................;
  2.2.2. Sức khỏe: ...............................;
  2.2.3. Trình độ chuyên môn: ............................;
  2.2.4. Trình độ ngoại ngữ: ...............................;
  2.2.5. Các tiêu chuẩn khác (nếu có): ............................................................