• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  DỊCH VỤ THUÊ TRANG THIẾT BỊ SỰ KIỆN

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ TRANG THIẾT BỊ SỰ KIỆN

  (Số: ................/HĐDVTTTBSK)

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
  nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các Bên.
  Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ..., tại .................. Chúng tôi gồm có:
  BÊN A - BÊN CHO THUÊ:
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............
  MST/CMND số : .................. Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...............
  Địa chỉ : ..........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ..........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ..........................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ..............................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: ........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  BÊN B - BÊN THUÊ:
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............
  MST/CMND số : .................. Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...............
  Địa chỉ : ..........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ..........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: ........................................
  Email : ..........................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ..............................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: ........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Sau khi thỏa thuận, hai Bên cùng thống nhất ký hợp đồng với những nội dung và
  điều khoản sau đây:
  ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
  Bên A cho Bên B thuê thiết bị và dịch vụ (như bảng danh mục thiết bị đính kèm):
  Thời gian và địa điểm như sau:
  - Địa điểm thực hiện :................................................
  - Thời gian lắp ráp :................................................
  - Thời gian bàn giao và nghiệm thu :................................................

  2/4

  - Thời gian thực hiện :................................................
  - Thời gian tháo dỡ :................................................
  ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  2.1. Giá trị hợp đồng là: ... đồng (bằng chữ:....đồng)
  (Giá trên ... bao gồm %VAT)
  2.2. Phương thức thanh toán như sau: ......................................................
  (Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và thanh toán) ... đợt:
  - Đợt 1: Bên B tạm ứng (tiền cọc) cho Bên A ... % giá trị hợp đồng tương đương với số
  tiền là: .... (bằng chữ: .... ) trong vòng ... (...) kể từ ngày ký hợp đồng (nếu quá ... (...)
  ngày không nhận được tiền đặt cọc thì hợp đồng sẽ tự hủy).
  - Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A ... % số tiền còn lại sau khi kết thúc chương trình
  ... ngày.
  2.3. Chứng từ thanh toán:
  - Khi thanh toán đợt 1, Bên A xuất phiếu thu cho Bên B (nếu thanh toán bằng tiền mặt).
  - Khi thanh toán đợt 2, Bên A xuất hóa đơn tài chính và chứng từ khác có liên quan cho
  Bên B.
  2.4. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai Bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước
  pháp luật.
  ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
  3.1. Nghĩa vụ của Bên A
  3.1.1. Thi công lắp đặt đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận
  khác;
  3.1.2. Chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng theo bảng danh mục thiết bị kèm theo;
  3.1.3. Cử đội trưởng chỉ huy trực tiếp, thường xuyên liên lạc với Bên B;
  3.1.4. Có trách nhiệm phối hợp với Bên B để chương trình thành công tốt đẹp;
  3.1.5. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý
  của Bên B;
  3.1.6. Bảo quản và phải giao lại cho Bên B tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn
  thành công việc;
  3.1.7. Báo ngay cho Bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không
  bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc;
  3.1.8. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có
  thoả thuận hoặc pháp luật có quy định;
  3.1.9. Nếu lắp đặt thiết bị không đúng số lượng theo hợp đồng sẽ được nghiệm thu và
  thanh toán theo thực tế của thiết bị;
  3.1.10 Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu, phương tiện
  được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin;