• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  Bộ, ngành, địa phương: ......
  Đơn vị: ...........................

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: /HĐ ..............., ngày ..... tháng ..... năm .....
  HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
  - Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về
  tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  - Căn cứ Quyết định số: ..... của ........ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng ......
  Hôm nay, ngày.......tháng.....năm.....Tại:................................. Chúng tôi
  gồm có:
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
  Đại diện : Ông/Bà .................................................................................................
  Chức vụ : .............................................................................................................
  Địa chỉ : .............................................................................................................
  Điện thoại : .............................................................................................................
  NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG:
  Họ tên :..................................................................................................
  Sinh năm :..................................................................................................
  Số CMTND :.......................... Ngày cấp:............. Nơi cấp:.......................
  Địa chỉ thường trú : .................................................................................................
  Nơi ở hiện nay : .................................................................................................
  Trình độ đào tạo : .................................................................................................
  Chuyên ngành đào tạo : .................................................................................................
  Năm tốt nghiệp : .................................................................................................
  Nghề nghiệp trước khi
  được tuyển dụng

  : .................................................................................................
  ..................................................................................................
  Hai Bên thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng
  những điều khoản sau đây:
  ĐIỀU 1. THỜI HẠN VÀ NHIỆM VỤ HỢP ĐỒNG
  1.1. Thời hạn của Hợp đồng từ ngày ........ tháng ........ năm ......... đến ngày .........
  tháng ........... năm ..................
  1.2. Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày ..... tháng ......... năm
  ....... đến ngày ........ tháng ..... năm ........................
  1.3. Địa điểm làm việc:..........................................................................................................
  1.4. Chức danh chuyên môn: ................................................................................................
  1.5. Chức vụ (nếu có): ..........................................................................................................
  1.6. Nhiệm vụ: .......................................................................................................................
  ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  2/3

  2.1. Thời giờ làm việc: 08 giờ/ngày
  2.2. Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: .........................................................
  ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG
  3.1. Quyền:
  3.1.1. Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và
  Điều 15 Luật Viên chức.
  3.1.2. Phương tiện đi lại làm việc: ...................................................................................
  3.1.3. Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số):.... Bậc:....Hệ số
  lương:.............
  3.1.4. Phụ cấp (nếu có) gồm: được trả lần vào các ngày...................... hàng tháng.
  3.1.5. Thời gian xét nâng bậc lương:.................................................................................
  3.1.6. Khoản trả ngoài lương:............................................................................................
  3.1.7. Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ..................................................
  3.1.9. Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):.................
  3.1.10.Chế độ bảo hiểm: ...................................................................................................
  3.1.11.Được hưởng các phúc lợi: .....................................................................................
  3.1.12. Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh
  nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác
  khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật
  3.1.13. Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định
  của pháp luật về viên chức.
  3.1.14. Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc
  theo quy định của pháp luật.
  3.1.15. Những thỏa thuận khác
  3.2. Nghĩa vụ:
  3.2.1. Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
  3.2.2. Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định
  tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
  3.2.3. Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định
  của pháp luật.
  3.2.4. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp
  có nhu cầu.
  3.3. Bồi thường vật chất
  3.3.1. Trong trường hợp làm hỏng thiết bị hoặc gây thiệt hại về tài sản của Công ty thì
  phải bồi thường tuỳ theo mức độ thiệt hại thực tế.
  3.3.2. Trong trường hợp làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản thì tuỳ từng trường hợp phải
  bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường. Trong trường hợp
  bất khả kháng thì không phải bồi thường.