• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  Lao động

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  TÊN CÔNG TY………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  …………………….. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  Số:…/201…/HĐLĐ -- -- o0o-- --
  …, ngày…tháng…năm…..

  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (1)

  Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
  chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực
  ngày 01 tháng 5 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính
  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động;
  Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên,
  Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…., tại ……………………….
  Chúng tôi gồm có:
  BÊN A: BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG
  ÔNG (BÀ) : ………………….. Năm sinh: ……… Quốc tịch: ………….
  MST/CMND số : ……………… Cấp ngày: ……… Nơi cấp: ……………
  Địa chỉ : ………………………………………………………………..
  Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………..
  Học vấn : ……………………………… Trường………………………..
  Nghề nghiệp : ……………………………………………………………….
  Số điện thoại : ………………….. Số fax: …………………………………..
  Email : ………………………………………………………………..
  Số tài khoản : ……………………… Tại ngân hàng: ………………………

  BÊN B: BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ………………….. Năm sinh: ……… Quốc tịch: ………….
  MST/CMND số : ……………… Cấp ngày: ……… Nơi cấp: ……………
  Địa chỉ : ………………………………………………………………..
  Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………..
  Số điện thoại : ………………….. Số fax: …………………………………..
  Email : ………………………………………………………………..
  Số tài khoản : ……………………… Tại ngân hàng: ………………………
  Người đại diện : Ông (bà) ……………………. Chức vụ: ……………………
  (Theo giấy ủy quyền số ……………….)

  2/6

  Sau khi bàn bạc, thương lượng hai Bên thống nhất ký Hợp đồng lao động (sau đây
  viết tắt là HĐLĐ) với những nội dung và điều khoản như sau: