• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  MUA BÁN HÀNG HÓA

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

  - Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được
  Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ luật thương mại năm 2005 và các quy định pháp luật liên quan;
  - Căn cứ vào khả năng thực hiện của hai bên.
  Hôm nay ngày.........tháng....... năm.........., tại:..............................................
  Chúng tôi gồm:
  Bên A (BÊN MUA HÀNG HÓA)
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: ..........................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: .........................................
  Địa chỉ: ............................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: ...........................................................................
  Email: ..............................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: ...............................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: ...................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Bên B (BÊN BÁN HÀNG HÓA)
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .........................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ........................................
  Địa chỉ: ............................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: ...........................................................................
  Email: ..............................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: ................................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: ....................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: