• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  NGUYÊN TẮC

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

  (V/v: Mua bán hàng hóa .........................................)

  Số: ...............................

  - Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam ngày 24/11/2015;
  - Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.
  Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ................................................ chúng
  tôi gồm:
  BÊN A (BÊN MUA HÀNG HÓA)
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: ..........................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: .........................................
  Địa chỉ: ............................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: ...........................................................................
  Email: ..............................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: ...............................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: ...................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  BÊN B (BÊN BÁN HÀNG HÓA)
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .........................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ........................................
  Địa chỉ: ............................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: ...........................................................................
  Email: ..............................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: ................................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: ....................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Sau khi thỏa thuận, hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc cung
  ứng hàng hóa ...................... cho bên B (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều
  khoản sau: