• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  VAY TIỀN

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG VAY TIỀN
  (Mua căn hộ chung cư)

  - Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam ngày 24/11/2015;
  - Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên
  Hôm nay, ngày... tháng ...năm....., tại..................................., chúng tôi gồm có:
  BÊN CHO VAY BÊN A):
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: ...........................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...........................................
  Địa chỉ: .............................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: .............................................................................
  Email: ...............................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: ..................................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: .......................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Là chủ sở hữu của văn phòng cho thuê: ...................................................
  BÊN VAY (BÊN B)
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: ...........................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...........................................
  Địa chỉ: .............................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: .............................................................................
  Email: ...............................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: .................................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: .......................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Trên cơ sở tự nguyện, cùng nhau ký kết và thực hiện hợp đồng vay tiền với nội dung cụ
  thể như sau: