• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  XUẤT BẢN TÁC PHẨM

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG XUẤT BẢN TÁC PHẨM

  (số.../ HĐXBTP)

  - Căn cứ quy định của Bộ Luật dân sự số 91/2015QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
  hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;
  - Căn cứ quy định của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa
  Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi,
  bổ sung 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Luật xuất bản số 19/2012/QH13 năm 2012 và hướng dẫn tại các văn bản liên
  quan đến lĩnh vực xuất bản.
  Hôm nay ngày... tháng... năm... tại .......................................................................
  Chúng tôi gồm:
  Bên A (tác giả)
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............
  MST/CMND số : ........................ Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...............
  Địa chỉ : ..........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ..........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ..........................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ..............................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: ........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Là ......................................................................................................................................
  * Tác giả, Chủ sở hữu quyền tác giả; Người thừa kế quyền tác giả; người đại diện cho
  các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế) của tác phẩm.
  Bên B (đơn vị xuất bản):
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ) : ....................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............
  MST/CMND số : ..........................Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ...............
  Địa chỉ : ..........................................................................
  Địa chỉ thường trú : ..........................................................................
  Số điện thoại : ....................... Số fax: .........................................
  Email : ..........................................................................
  Số tài khoản : ....................... Tại ngân hàng: ..............................
  Người đại diện : Ông (bà) ......................... Chức vụ: ........................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)

  2 /4

  Sau khi thống nhất và thỏa thuận được với nhau, hai bên đồng ý ký hợp đồng xuất bản
  tác phẩm với các điều khoản sau đây:
  ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
  1.1. Bên A đồng ý cho Bên B xuất bản tác phẩm: ....................................................
  ............................................................................................................
  Trong thời gian từ ngày....tháng...năm...đến ...ngày...tháng ...năm....
  1.2. Căn cứ chuyển quyền.
  Bên A là chủ sở hữu tác phẩm: ...................................................................
  Tên tác phẩm: ...................................................................................................................
  Họ và tên tác giả:...............................................................................................................
  (Trường hợp có nhiều tác phẩm, nhiều tác giả thì phải ghi đầy đủ tên tác phẩm, tác giả hoặc
  có thể lập danh mục riêng kèm theo Hợp đồng. Nếu là tác phẩm phái sinh thì phải nêu rõ
  tên tác giả và tên tác phẩm gốc.)
  Chủ sở hữu quyền tác giả: .................................................................................................
  (Trường hợp có nhiều chủ sở hữu quyền tác giả thì phải ghi đầy đủ tên chủ sở hữu hoặc có
  thể lập danh mục riêng kèm theo Hợp đồng)
  Số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có).
  Ngôn ngữ xuất bản tác phẩm:............................................................................................
  Khu vực địa lý xuất bản tác phẩm:....................................................................................
  Số trang bản thảo:........................................ khổ giấy ......................................................
  Số lượng in ........................bản.
  ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  2.1. Bên A đồng ý cho bên B xuất bản tác phẩm với số tiền là ...................... (bằng số);
  ......................................................................................................................... (bằng chữ).
  (hai bên thỏa thuận về tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trên giá bìa, và số lượng xuất bản).
  2.2. Bên B thanh toán số tiền được nêu tại Điều 2.1 cho Bên A theo hình thức chuyển khoản
  qua ngân hàng (1 lần hoặc nhiều lân, các bên tự thỏa thuận), trong thời gian từ ngày...tháng
  năm ... đến ngày...tháng...năm...